Arquitectura i Gestió

El nostre treball es concentra principalment en l’àmbit de l’edificació, amb particular atenció a l’optimització dels processos constructiu des del projecte fins a la fase d’obra, i en l’àmbit del planejament derivat, així com estudis previs de viabilitat urbanística.
Coordinem habitualment els equips, interns i extern, implicats dins del procés de redacció dels projectes i fins a la fase de direcció de l’obra.
Coordinem i gestionem habitualment totes les fases d’un projecte, des de la fase d’avantprojecte, projecte bàsic, executiu i direcció d’obres, controlant la seva qualitat arquitectònica, tècnica, el compliment del planning i el compliment dels aspectes econòmics, així com la resposta a les expectatives del client, gràcies a la interlocució directa amb aquest últim.
La continuïtat de la responsabilitat dels projectes en totes les seves fases ens ha permès tenir un gran coneixement de la normativa aplicable i del procés de concessió de llicència d’obres.
La interlocució amb diferents agents de l’administració, tant com a clients així com a interlocutors al llarg dels processos previs i posteriors a la construcció, ens ha permès tenir una gran agilitat en quant a resultat i eficiència en els diferents tràmits.
La nostra experiència en tot tipus de projectes i obres, tant a nivell de tipologia constructiva, funcional, així com a nivell de volum, cost o de tipus d’intervenció (obra nova, reforma, ampliació o rehabilitació) em permet tenir gran flexibilitat professional.
UMMA té la voluntat de dedicar-se a una arquitectura de proximitat, en totes les fases del projecte fins a la construcció, oferint a més la gestió i contractació d’ industrials per l’optimització de l’ economia i de l’execució